i
( gʐ^ ) ( ꕔgʐ^ )

y ^: MD0657C2-G z

/brand: STANLEY
i: 5x7 dot matrix LED Display
^: MD0657C2-G
F: ΐF
Ɠx: ??lm / DC??V
d(Vf): ??V